DziÄ™kujÄ™ SÅ‚onko – uwielbiam Twoje buziole!!! A Twoje życzenie dla Wojtusia siÄ™ speÅ‚niÅ‚o,peÅ‚no sÅ‚odkoÅ›ci wczoraj byÅ‚o.MikoÅ‚aj sporo zamieszania zrobiÅ‚,i jego prezenty trochÄ™ pogubiÅ‚ Najpierw w przedszkolu Wojtka odwiedziÅ‚,a potem prezenty zbierali sÄ…siedzi…bo jak pÄ™dziÅ‚ swoimi saniami,to trochÄ™ pogubiÅ‚, i pod okºniizaaleÅnlmÅ›my również moc sÅ‚odyczydokÅ‚adnie tak jak WojtuÅ› sobie życzyÅ‚,Dziadek z babciÄ… też co zostawiÅ‚ -- tyle tego MikoÅ‚aj pogubiÅ‚ CaÅ‚uÅ›ne dla Was Kochani i miÅ‚ego dzionka

That kind of thknniig shows you're on top of your game

Always resrifheng to hear a rational answer.

The voice of ratnyialito! Good to hear from you.

Your post has litfed the level of debate

Thank you so much for this artecli, it saved me time!

Damn, I wish I could think of sotheming smart like that!


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-11-18 (金) 15:21:48 (2271d)